Świat się nie nawraca mądrością ludzi, ale mocą Bożą. św. Grzegorz, papież

WYBÓR DOKUMENTÓW KOŚCIELNYCH O KATECHIZACJI

I PAŃSTWOWYCH ODNOŚNIE DO NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE

 

 

1. Dokumenty Kościelne

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae

Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce

 

 

2. Akty prawne państwowe i państwowo-kościelne gwarantujące nauczanie religii w przedszkołach i szkołach

Najważniejszymi aktami prawanymi, które gwarantują nauczanie religii w przedszkolach i szkołach są:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483), która stanowi w art. 48 ust. 1: Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania; a w art. 53 ust. 4: Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolnośc sumienia i religii innych osób.

Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską (Dz.U. z 1998 r. nr 51, poz. 318), który stanowi w art. 12 ust. 1: Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji Państwo gwarantuje, że szkoy publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych.

- Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292), która stanowi w art. 12 ust. 1: Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.

 

 

3. Dokumenty państwowe i kościelne regulujące nauczanie religii w przedszkolach i szkołach

 
Rozporządzenie MEN z dn. 14 kwietnia 1992 r. ws. warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

 

Porozumienie pomiędzy KEP oraz MEN ws. kwalifikacji zawodowych wymaganych do nauczania religii

 

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii Rzymskokatolickiej w szkołach

 

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego KEP ws. obowiązywania "Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce"

 

Stanowisko Komisji Wychowania KEP ws. łączenia klas podczas zajęć z religii

 

Nauczanie religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej

23.12.2019

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK