Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni. 1P 2, 24

07.02.2017: Kuria Diecezjalna informuje

Konkurs poświęcony Męczeństwu Duchowieństwa Polskiego w XX w. dla gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych

 
Konkurs poświęcony Męczeństwu Duchowieństwa Polskiego w XX w. dla gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na temat

MĘCZEŃSTWA DUCHOWIEŃSTWA POLSKIEGO W XX WIEKU

skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 1. ORGANIZATOR
 1. Organizatorem Konkursu jest Kuria Diecezji Kaliskiej, z siedzibą w Kaliszu,
  ul. Widok 80-82, kod pocztowy 62-800 Kalisz oraz Sanktuarium Świętego Józefa
  w Kaliszu.
 2. Z ramienia organizatora osobą odpowiedzialną za realizację Konkursu i kontakt z jego uczestnikami jest: ks. Sławomir Kęszka, tel. 62 766 07 02, e-mail: blizin@autograf.pl
 3. Regulamin dostępny jest również w siedzibie Kurii Diecezjalnej w Kaliszu oraz na stronie internetowej Diecezji Kaliskiej: www.diecezja.kalisz.pl i stronie internetowej Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu: swietyjozef.kalisz.pl

 

 1. CEL I ZAKRES KONKURSU

Celem Konkursu jest:

* ocalenie od zapomnienia osób, miejsc i wydarzeń z terenu Diecezji Kaliskiej związanych z męczeństwem duchowieństwa polskiego w XX wieku,

* popularyzacja wśród młodzieży wiedzy na temat historii Kościoła Kaliskiego w XX wieku,

* rozwijanie postaw patriotycznych oraz poczucia przynależności do wspólnoty parafialnej i Diecezji.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnikami Konkursu mogą być pojedynczy uczniowie lub zespoły autorów
  ze szkół działających na terenie Diecezji Kaliskiej.
 2. Prace winny mieć charakter samodzielny.
 3. Prace konkursowe winny być przekazywane na adres: Kuria Diecezjalna, ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz z dopiskiem: Konkurs – ŚLADY PAMIĘCI, nie później niż
  do 15.05.2017 r.
 4. Warunkiem przyjęcia prac konkursowych jest dołączenie do nich przez opiekuna (katechetę lub nauczyciela) nazwiska lub nazwisk autorów pracy wraz z określeniem nazwy klasy i nazwy szkoły do której on lub oni uczęszczają.
 5. Udział w Konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 1. FORMA PRACY KONKURSOWEJ
 1. Uczestnicy Konkursu winni przygotować pracę pisemną (z wykorzystaniem materiału ilustracyjnego obrazującego wybrany temat i dołączeniem wykazu wykorzystanych źródeł) lub prezentację multimedialną (także zaopatrzoną w wykaz wykorzystanych źródeł).
 2. Objętość prac dowolna.

 

 1. JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie: ks. dr Jacek Plota, ks. dr Jerzy Adamczak, ks. dr hab. prof. UAM Michał Kieling, ks. dr Jarosław Powąska, ks. dr Sławomir Kęszka.
 2. Ocena prac konkursowych będzie polegała na przyznaniu każdej pracy punktów
  od 1 do 10. Prace konkursowe będą punktowane z uwzględnieniem wartości naukowej pracy, jej nowatorskiego ujęcia, wykorzystanych źródeł, literatury, oraz inicjatywy
  i pomysłowości autorów.
 3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach – uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości przez organizatora Konkursu na stornach internetowych Diecezji Kaliskiej, a wykaz osób nagrodzonych w Dwutygodniku Diecezji Kaliskiej „Opiekun”.

 

 1. NAGRODY
 1. Jury Konkursu przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych: uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Uczestnicy Konkursu otrzymują: I nagrodę, II nagrodę, III nagrodę.
 3. Oprócz nagród wymienionych w pkt. 2 przewidziane są wyróżnienia, a w przypadku pozyskania darczyńców (sponsorów) nagrody specjalne.
 4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 5. Na wniosek katechety/nauczyciela istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia
  o udziale w Konkursie.
 6. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wręczenie nagród nastąpi w 10.06.2017 r.
  w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu (Plac św. Józefa 7). Uczestnicy Konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 

Termin nadsyłania prac konkursowych: 15.05.2017 r.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK