TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Biskup Kaliski Senior Stanisław Napierała

Biskup Kaliski Senior Stanisław Napierała

Biskup Stanisław Napierała urodził się 23 grudnia 1936 roku w Kalwach z rodziców Stanisława i Marii zd. Moskalik, posiadających gospodarstwo rolne w województwie wielkopolskim. Wykształcenie średnie otrzymał w Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Poznańskiej w Wolsztynie. Państwowy egzamin dojrzałości dla eksternistów zdał w 1957 roku w Poznaniu. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu został wyświęcony na kapłana przez Arcybiskupa Metropolitę Antoniego Baraniaka 27 maja 1961 roku.

W roku 1963 Władza Duchowna skierowała go na studia specjalistyczne do Rzymu. W latach 1963-1965 studiował teologię dogmatyczną w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uzyskując stopień licencjata. Następnie w latach 1964-1967 odbył studia z teologii dogmatycznej orientalnej w Papieskim Instytucie Studiów Orientalnych, uzyskując stopień doktora na podstawie rozprawy: „De Christi Ecclesia eiusque visibili capite magna controversia. Indagatio theologica in Vladimiri Solov’ev conceptum unionis ecclesiasticae”. Pracę doktorską nostryfikował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (decyzja Rady Wydziału ATK z 27 czerwca 1969 r.). W 1981 r. habilitował się w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie na podstawie rozprawy: „Pojęcie Kościoła partykularnego w dokumentach i aktach Soboru Watykańskiego II”.

Od 1969 do 1992 roku prowadził wykłady z teologii dogmatycznej (traktaty: De Deo Creante et Elevante, De Virtutibus Theologicis, De Gratia Christi) w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Na tymże Wydziale prowadził wykłady z ekumenizmu oraz z teologii orientalnej. W roku akademickim 1969/1970 prowadził wykłady zlecone z teologii orientalnej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1973-1977 prowadził wykłady zlecone w Punkcie Konsultacyjnym ATK w Gorzowie Wlkp. z zakresu teologii orientalnej. W roku 1998 otrzymał na okres pięciu lat nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Wydziale Teologicznym tegoż Uniwersytetu prowadził wykłady z ekumenizmu i teologii orientalnej do czerwca 2003 roku. Do bogatej działalności naukowej księdza biskupa Stanisława Napierały należy wymienić wygłoszenie referatów na różnych zjazdach i spotkaniach teologów, m.in. na Kongresie Teologów Polskich w Lublinie w 1975 roku.

Przekazał relacje o stanie szkolnictwa katolickiego w Polsce na spotkaniach międzynarodowych w Mediolanie (1988) i w Brukseli (1990). Z ramienia Episkopatu współorganizował II Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce w 1987 roku. (Był odpowiedzialny za aspekty doktrynalne Kongresu). Był redaktorem pozycji książkowej zatytułowanej „II Krajowy Kongres Eucharystyczny. Pomoce teologiczno-duszpasterskie dla parafii”, wydanej z okazji tegoż kongresu. Pełnił funkcje sekretarza Arcybiskupów poznańskich: Antoniego Baraniaka (1969-1977) i Jerzego Stroby (1978-1979). Od 1 września 1979 roku do 30 czerwca 1982 roku był rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Był sekretarzem Krajowego Komitetu Roku Świętego (1973-1975), sekretarzem Komisji Episkopatu do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II, członkiem Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, członkiem Komisji do Spraw Seminariów Duchownych i członkiem Komisji do Spraw Apostolstwa Świeckich. Obecnie jest członkiem Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego, członkiem Rady Naukowej oraz asystentem do spraw szkół katolickich w Polsce.

Dnia 25 sierpnia 1980 roku Ojciec Święty powołał go do godności biskupiej i ustanowił biskupem pomocniczym Księdza Arcybiskupa Jerzego Stroby, Metropolity Poznańskiego. Jako biskup pomocniczy, był wikariuszem generalnym w Archidiecezji Poznańskiej.

Dnia 25 marca 1992 roku Ojciec Święty ustanowił go Biskupem Ordynariuszem nowej diecezji - Diecezji Kaliskiej.Uroczysty ingres do Katedry Kaliskiej odbył się w Niedzielę Palmową 12 kwietnia 1992 r. 

21 lipca 2012 roku, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, Ojciec Święty Benedykt XVI zwolnił go z urzędu biskupa diecezjalnego. W dniach od 21 lipca do 12 września 2012 roku sprawował funkcję Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej.

Adres:
ul. Złota 144
62-800 Kalisz
tel. 62 765 61 99

Powrót do listy