Biskup Kaliski Senior Stanisław Napierała
02 stycznia 2020
Biskup Kaliski Senior Stanisław Napierała

Biskup Stanisław Napierała urodził się 23 grudnia 1936 roku w Kalwach z rodziców Stanisława i Marii zd. Moskalik, posiadających gospodarstwo rolne w województwie wielkopolskim. Wykształcenie średnie otrzymał w Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Poznańskiej w Wolsztynie. Państwowy egzamin dojrzałości dla eksternistów zdał w 1957 roku w Poznaniu. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu został wyświęcony na kapłana przez Arcybiskupa Metropolitę Antoniego Baraniaka 27 maja 1961 roku.

W roku 1963 Władza Duchowna skierowała go na studia specjalistyczne do Rzymu. W latach 1963-1965 studiował teologię dogmatyczną w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uzyskując stopień licencjata. Następnie w latach 1964-1967 odbył studia z teologii dogmatycznej orientalnej w Papieskim Instytucie Studiów Orientalnych, uzyskując stopień doktora na podstawie rozprawy: „De Christi Ecclesia eiusque visibili capite magna controversia. Indagatio theologica in Vladimiri Solov’ev conceptum unionis ecclesiasticae”. Pracę doktorską nostryfikował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (decyzja Rady Wydziału ATK z 27 czerwca 1969 r.). W 1981 r. habilitował się w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie na podstawie rozprawy: „Pojęcie Kościoła partykularnego w dokumentach i aktach Soboru Watykańskiego II”.

Od 1969 do 1992 roku prowadził wykłady z teologii dogmatycznej (traktaty: De Deo Creante et Elevante, De Virtutibus Theologicis, De Gratia Christi) w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Na tymże Wydziale prowadził wykłady z ekumenizmu oraz z teologii orientalnej. W roku akademickim 1969/1970 prowadził wykłady zlecone z teologii orientalnej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1973-1977 prowadził wykłady zlecone w Punkcie Konsultacyjnym ATK w Gorzowie Wlkp. z zakresu teologii orientalnej. W roku 1998 otrzymał na okres pięciu lat nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Wydziale Teologicznym tegoż Uniwersytetu prowadził wykłady z ekumenizmu i teologii orientalnej do czerwca 2003 roku. Do bogatej działalności naukowej księdza biskupa Stanisława Napierały należy wymienić wygłoszenie referatów na różnych zjazdach i spotkaniach teologów, m.in. na Kongresie Teologów Polskich w Lublinie w 1975 roku.

Przekazał relacje o stanie szkolnictwa katolickiego w Polsce na spotkaniach międzynarodowych w Mediolanie (1988) i w Brukseli (1990). Z ramienia Episkopatu współorganizował II Krajowy Kongres Eucharystyczny w Polsce w 1987 roku. (Był odpowiedzialny za aspekty doktrynalne Kongresu). Był redaktorem pozycji książkowej zatytułowanej „II Krajowy Kongres Eucharystyczny. Pomoce teologiczno-duszpasterskie dla parafii”, wydanej z okazji tegoż kongresu. Pełnił funkcje sekretarza Arcybiskupów poznańskich: Antoniego Baraniaka (1969-1977) i Jerzego Stroby (1978-1979). Od 1 września 1979 roku do 30 czerwca 1982 roku był rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Był sekretarzem Krajowego Komitetu Roku Świętego (1973-1975), sekretarzem Komisji Episkopatu do Spraw Realizacji Uchwał Soboru Watykańskiego II, członkiem Komisji Episkopatu do Spraw Ekumenizmu, członkiem Komisji do Spraw Seminariów Duchownych i członkiem Komisji do Spraw Apostolstwa Świeckich. Obecnie jest członkiem Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego, członkiem Rady Naukowej oraz asystentem do spraw szkół katolickich w Polsce.

Dnia 25 sierpnia 1980 roku Ojciec Święty powołał go do godności biskupiej i ustanowił biskupem pomocniczym Księdza Arcybiskupa Jerzego Stroby, Metropolity Poznańskiego. Jako biskup pomocniczy, był wikariuszem generalnym w Archidiecezji Poznańskiej.

Dnia 25 marca 1992 roku Ojciec Święty ustanowił go Biskupem Ordynariuszem nowej diecezji - Diecezji Kaliskiej.Uroczysty ingres do Katedry Kaliskiej odbył się w Niedzielę Palmową 12 kwietnia 1992 r. 

21 lipca 2012 roku, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, Ojciec Święty Benedykt XVI zwolnił go z urzędu biskupa diecezjalnego. W dniach od 21 lipca do 12 września 2012 roku sprawował funkcję Administratora Apostolskiego Diecezji Kaliskiej.

Adres:
ul. Złota 144
62-800 Kalisz
tel. 62 765 61 99