Dokumenty dot. katechizacji
03 lutego 2020

WYBÓR DOKUMENTÓW KOŚCIELNYCH O KATECHIZACJI I PAŃSTWOWYCH ODNOŚNIE DO NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE

1. Dokumenty Kościelne

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae

Dyrektorium ogólne o katechizacji link u dołu strony

Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce

 

2. Państwowo-kościelne i państwowe akty prawne gwarantujące nauczanie religii w przedszkolach i szkołach

Najważniejszymi aktami prawnymi, które gwarantują nauczanie religii w przedszkolach i szkołach są:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) art. 48 ust. 1: Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania; a w art. 53 ust. 4: Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolnośc sumienia i religii innych osób.

Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską (Dz.U. z 1998 r. nr 51, poz. 318) art. 12 ust. 1: Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji Państwo gwarantuje, że szkoy publiczne podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola, prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych.

Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) art. 12 ust. 1: Art. 12. 1. Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadpodstawowowe na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.

 

3. Państwowe i kościelne dokumenty regulujące nauczanie religii w przedszkolach i szkołach

Rozporządzenie MEN z dn. 14 kwietnia 1992 r. ws. warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach link u dołu strony

Porozumienie pomiędzy KEP oraz MEN ws. kwalifikacji zawodowych wymaganych do nauczania religii

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach link u dołu strony

Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego KEP ws. obowiązywania "Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce"

 

4. Podstawa programowa katechezy i Program nauczania religii rzymskokatolickiej

Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (2018) oraz Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach (2018) jest dostępny w formacie PDF na stronie https://katecheza.episkopat.pl/kwk/dokumenty-koscielne

Powyższe pliki można pobierać i używać jedynie w celach edukacyjnych.

 

5. Komunikaty i wyjaśnienia  

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Nauczanie religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej link u dołu strony

Wydział Katechetyczny Diecezji Kaliskiej, Wyjaśnienie ws. zatwierdzania programów nauczania z religii rzymskokatolickiej przez dyrektorów szkół link u dołu strony