Instrukcja w sprawie celebracji Triduum Paschalnego w 2021 roku
26 marca 2021

W związku z zarządzeniami Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podyktowanymi trwającym stanem epidemii przekazujemy szczegółowe wskazania dotyczące niektórych elementów celebracji liturgicznych Triduum Paschalnego: 

Wszystkie celebracje należy sprawować wyłącznie w katedrze i w kościołach parafialnych z zachowaniem aktualnych norm sanitarnych (limit 1 osoba na 20 m2, dystans min. 1,5 m, zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczki). Na podstawie uprawnień udzielonych przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19.03.2020 r. Biskup Kaliski zezwala na celebrację liturgii Triduum Paschalnego w kościołach rektoralnych, klasztornych i kaplicach zakonnych jeśli posiadają własnych kapelanów.

Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wigilia Paschalna) nie jest nakazane, a zatem nieobecność na tych liturgiach nie wiąże się z zaciągnięciem grzechu.

Usilnie zachęcamy Księży Proboszczów, aby organizowali transmisje z kościołów parafialnych w mediach społecznościowych, a ich terminy podali odpowiednio wcześniej do wiadomości swoim wiernym tak, by mogli łączyć się duchowo. W razie niemożności zorganizowania transmisji parafialnych, należy poinformować wiernych o transmisjach ogólnopolskich i diecezjalnych. Należy podkreślić znaczenie celebracji diecezjalnych, którym przewodniczy biskup.

Wielki Czwartek 

Msza Krzyżma

Msza Święta Krzyżma zostanie odprawiona w Wielki Czwartek o godz. 10.00 w katedrze z udziałem dziekanów dekanatów. Podczas liturgii poświęcone zostaną oleje święte, które księża dziekani zabiorą do dekanatów.

W Wielki Czwartek kapłanom wyjątkowo zezwala się na odprawianie Mszy św. w odpowiednim miejscu, bez udziału ludu, jeśli zachodzi taka potrzeba (por. dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 25.03.2020).

Msza Wieczerzy Pańskiej 

Należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).

Tam, gdzie względy sanitarne pozwalają na poprowadzenie procesji, można ją urządzić, przechodząc do kaplicy adoracji w uproszczonej formie, bez udziału wiernych 

Wielki Piątek 

W modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie O ustanie epidemii oraz orację końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego 2020 r. (zał. nr 1).

Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez bezpośredniego kontaktu. Zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.

W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać zwyczaj tzw. „ciemnicy” i „Grobu Pańskiego”. W przypadku „ciemnicy” może to być dotychczasowe, stałe tabernakulum do którego dodajemy odpowiednie dekoracje. W nawiedzeniu kościoła w celu adoracji Najświętszego Sakramentu należy stosować wymagane normy sanitarne 

Jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i tak go trzymać przez pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi.

Należy pozostawić Krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości. W okresie epidemii zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie.

Doroczna zbiórka ofiar na Boży Grób w Jerozolimie odbędzie się w innym dniu wskazanym przez Konferencję Episkopatu.

Wielka Sobota

Możliwe jest organizowane poświęcenia pokarmów wyłącznie z zachowaniem norm sanitarnych (limit osób, dystans, zakrywanie ust i nosa), które w miarę sprzyjających okoliczności, urządzić można na zewnątrz kościoła. Zachęcamy, aby  w poświęceniu brali udział tylko przedstawiciele rodzin. 

Jeżeli wierni nie zdecydują się w nim uczestniczyć, zachęcamy do tego, aby przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uroczyście pobłogosławić pokarmy. Niech dokona tego ojciec rodziny lub inna osoba (tekst modlitwy - zał. nr 2).

Pamiętając o normach sanitarnych, należy umożliwić wiernym w Wielką Sobotę adorację Najświętszego Sakramentu przy tzw. Grobie Pańskim. Istotą tego dnia jest trwanie Kościoła w milczeniu przy Chrystusie leżącym w grobie; jeśli więc odwołano błogosławienie pokarmów, adoracja w głębszej ciszy może stać się jeszcze bardziej skuteczna i owocna.

Wigilia Paschalna i Niedziela Zmartwychwstania

Obrzędy Wigilii Paschalnej można, według roztropnej decyzji duszpasterzy i z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych, celebrować w formie uroczystej.  Zalecamy, aby Obrzędy Wigilii Paschalnej sprawować wewnątrz kościoła. Do obrzędu poświęcenia ognia można wykorzystać zapaloną świecę lub znicz, pomijając procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). 

W czasie „Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne, nie stosuje się pokropień, ani nie sprawuje się sakramentu chrztu. 

Nie organizuje się procesji rezurekcyjnych. Celebrans na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej lub na początku Mszy o świcie w Niedzielę Zmartwychwstania udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na zewnątrz, przed drzwiami kościoła.

Gdy ograniczenia co do liczby wiernych tego wymagają, w Niedzielę Zmartwychwstania można odprawić więcej Mszy Świętych. Biskup Kaliski na podstawie posiadanych uprawień udzielił pozwolenia każdemu kapłanowi na terenie diecezji kaliskiej do sprawowania czterech Mszy św.  w tym dniu w sytuacji konieczności duszpasterskiej.

 

bp Łukasz Buzun
Wikariusz Generalny

 

ks. Marcin Papuziński
Kanclerz Kurii

Kalisz, dnia 26 marca 2021 roku
L.dz. 735/2021