Komunikat Biskupa Kaliskiego dot. okresu propedeutycznego
10 czerwca 2021

Kościół święty troszczy się o przygotowanie dojrzałych kandydatów do kapłaństwa. Nasze parafie i wspólnoty chcą cieszyć się duszpasterzami oddanymi sprawie królestwa Bożego. Pragniemy spotykać w naszym życiu kapłanów wiernych, którzy będą realizować postawę służby względem powierzonych im osób. Jednym z wielu zadań każdego biskupa diecezjalnego jest zatem troska o właściwe przygotowanie kandydatów do kapłaństwa. W tym celu, aby sprostać wskazaniom Stolicy Apostolskiej, zawartym w dokumencie Kongregacji ds. Duchowieństwa „Dar powołania do kapłaństwa”, pragnę poinformować, że kandydaci do kapłaństwa z naszej diecezji w przyszłym roku formacyjnym 2021/2022 będą przeżywać pierwszy etap formacji w ramach okresu propedeutycznego.

Celem tego niezbędnego czasu, który posiada charakter wprowadzający, jest położenie mocnego fundamentu pod życie duchowe oraz wspieranie w poznaniu samego siebie dla osobistego wzrostu, a więc przede wszystkim formacja ludzka i chrześcijańska kandydata. (por. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, nr 59-60). Okres ten będzie trwał cały rok, po którym nastąpią dalsze etapy formacji. Etap propedeutyczny będzie zatem wyraźnie oddzielony od studiów filozoficzno-teologicznych, a formacja w obrębie tego czasu winna odbywać się w odrębnej od seminarium diecezjalnego wspólnocie z własnymi przełożonymi. 

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, po zasięgnięciu opinii Kongregacji ds. Duchowieństwa, kandydaci do kapłaństwa z diecezji kaliskiej będą już od tego roku przeżywać pierwszy etap wzrastania ku kapłaństwu w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, a czynić to będą wspólnie z kandydatami z archidiecezji poznańskiej i archidiecezji gnieźnieńskiej. Będzie to zatem wspólne dzieło trzech diecezji, z których będą wyznaczeni odpowiednio przygotowani do tego zadania przełożeni.

Ufam, że to wspólne dzieło przyczyni się do właściwego przygotowania naszych alumnów do Chrystusowego kapłaństwa. Jeszcze raz serdecznie proszę o modlitwę o nowe powołania do służby Bożej w Kościele w naszych parafiach, wspólnotach i rodzinach oraz dziękuję duszpasterzom i wiernym świeckim za wszelkie działania w ramach duszpasterstwa powołań. Niech Najświętsza Maryja Panna, wychowawczyni powołań kapłańskich, oraz św. Józef, opiekun powołań, wspierają te dobre dzieła oraz wypraszają dla naszych wspólnot święte powołania kapłańskie i wspomagają młodych ludzi w rozeznaniu woli Bożej wobec ich życia.

bp Damian Bryl

Biskup Kaliski