Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnerów do wspólnej realizacji projektu z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej planowanego przez Diecezję Kaliską
26 listopada 2021

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnerów do wspólnej realizacji projektu z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej planowanego przez Diecezję Kaliską

Diecezja Kaliska ogłasza otwarty nabór Partnerów do realizacji projektu z obszaru kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. 
Projekt finansowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej", konkurs nr RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21. Maksymalny poziom dofinansowania, o który wnioskować będzie Diecezja wynosi 85%.

Partnerami w Projekcie mogą być wyłącznie podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, w szczególności Parafie wchodzące administracyjnie w skład struktur kościelnych Diecezji Kaliskiej, które spełniają wszystkie poniższe wymagania:

1. Planowana modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, których powierzchnia nie jest w żadnym stopniu wykorzystywana na cele działalności gospodarczej oraz przeznaczona na cele mieszkaniowe

2. Lokalizacja budynków planowanych do modernizacji energetycznej na terenie województwa wielkopolskiego

3. Planowana kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna zwiększająca efektywność energetyczną o co najmniej 25% i ograniczająca emisję CO2 i PM10 o co najmniej 30%

4. Ujęcie planowanej modernizacji energetycznej potencjalnego Partnera w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla właściwej terytorialnie Gminy / Miasta lub dokumencie równoważnym

5. Planowana modernizacja energetyczna budynków, która nie została / zostanie fizycznie zakończona lub w pełni zrealizowana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Kompletna treść wymagań, sposobu oceny, kryteriów formalnych i merytorycznych przedstawiona jest w pełnej treści Ogłoszenia załączonego na stronie.

Skuteczne złożenie oferty wymaga wypełnienia i dostarczenia Formularza zgłoszenia zgodnie z treścią Ogłoszenia. Wzór Formularza został załączony na stronie.

Nabór ofert prowadzony będzie w dniach od 26 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. (do godziny 16:00)."