TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

STUDIA PODYPLOMOWE TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

STUDIA PODYPLOMOWE TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

 

 

WSTĘP
Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

KANDYDACI

Adresatami studiów są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich:

- wszystkich kierunków (z wyłączeniem kierunku teologia) z przygotowaniem lub bez przygotowania pedagogicznego,

- wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

PROGRAM STUDIÓW 

W ciągu 4 semestrów liczba godzin dydaktycznych dla osób mających uprawnienia pedagogiczne do nauczania innych przedmiotów niż religia (ścieżka A) wynosi 630 (346 godz. wykładów, 194 godz. ćwiczeń) oraz 90 godzin praktyk zawodowych w przedszkolu w różnego typu szkołach. Dla osób bez przygotowania pedagogicznego (ścieżka B) liczba godzin dydaktycznych wynosi: 870 (530 godzin wykładów, 324 godziny ćwiczeń) oraz 150 godzin praktyk zawodowych. 

Szczegóły dotyczące programu nauczania, efektów kształcenia znajdują się na stronie www.teologia.amu.edu.pl w dziale Studia Podyplomowe i Kursy

Punkty ETCS 

Absolwenci realizujący cykl nauczania – ścieżka A otrzymują 74 pkt ECTS

Absolwenci realizujący cykl nauczania – ścieżka B otrzymują 92 pkt ECTS

WYKŁADOWCY

Wysoko kwalifikowana i doświadczona kadra nauczycieli akademickich.

CYKL NAUKI

Studia trwają cztery semestry. 

Zaliczenia odbywają się w trybie semestralnym.

Zajęcia odbywają się co tydzień: w piątki od 16:10 do 19:20 (tryb zdalny), w soboty od 8:00 do 18:20 (tryb stacjonarny). 

ABSOLWENCI

Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do skutecznego prowadzenia zajęć́ edukacyjnych z zakresu religii, wzbudzania zainteresowań́ poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także zgodnie z wskazaniami dydaktyki badać́ i oceniać́ osiągniecia uczniów oraz własną praktykę̨.

Absolwent będzie przygotowany do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań́ edukacyjnych z zakresu religii. Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych. Absolwent powinien wykazywać́ się wysokim osobistym etosem życia, wrażliwością̨ etyczną na problemy społeczne i religijne, zdolnością̨ aplikacji wiedzy do konkretnych sfer życia. 

REKRUTACJA

 1. Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 1.07.2021 do 10.09.2021 r.
 2. Kandydat składa wymagany komplet dokumentów:
 3. podanie skierowane do Dziekana Wydziału (plik do pobrania)
 4. wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (plik do pobrania do wypełnienia na komputerze)
 5. kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
 6. kopia suplementu lub zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym (jeśli kandydat posiada uprawnienia do nauczania innego przedmiotu)
 7. klauzula RODO (plik do pobrania)
 8. Kompletdokumentów w wersji papierowej można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studenta Wydziału Teologicznego lub przesłać pocztą tradycyjną do 10 września 2021 r. – decyduje data stempla pocztowego na adres

Wydział Teologiczny UAM, Biuro Obsługi Studenta 

ul. Wieżowa 2/4    61-111 Poznań, budynek B

 1. Rozpatrywane będą̨ tylko dokumenty kompletne.
 2. O przyjęciu kandydatów decyduje Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Teologicznego.
 3. O przyjęciu na studia podyplomowe kandydat zostanie poinformowany drogą mailową na adres podany we wniosku.
 4. Dziekan może podjąć́ decyzję o zawieszeniu Studiów w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby uczestników.

CZESNE

Opłata uiszczana w każdym semestrze studiów wynosi 1500 zł. Opłata za całe studia wynosi 6000 zł.

Powrót do listy