Wzory podań o misję kanoniczną
03 lutego 2020

Poniżej zamieszczamy obowiązujące w diecezji kaliskiej wzory podań o misję kanoniczną dla katechetów i skierowanie ich do nauczania religii w placówkach oświatowych.
Wniosek po pobraniu ze strony należy wypełnić w każdym polu ręcznie bądź maszynowo. Prosimy nie zmieniać układu graficznego.

Do wniosku o misję kanoniczną dla katechety, który po raz pierwszy rozpoczyna pracę w diecezji kaliskiej, należy dołączyć:
1. Kwestionariusz personalny katechety;  
2. Kopię dyplomu magisterskiego ukończenia studiów teologicznych lub dyplomu licencjata teologii lub dyplomu Kolegium Teologicznego lub dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z teologii;  
3. Kopię zaświadczenia o przygotowaniu pedagogiczno-katechetycznym;  
4. Jeżeli posiada: Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela;
5. Świadectwo moralności proboszcza miejsca zamieszkania katechety (przy związku małżeńskim proszę zaznaczyć, że małżeństwo jest sakramentalne i że małżonkowie mieszkają ze sobą);
6. Zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (jedynie do wglądu);
7. Oświadczenie o niepopełnieniu przestępstw nadużycia wobec nieletnich według niżej załączonego wzoru.
8. Oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu norm w posłudze duszpasterskiej i w życiu osobistym według załączonego wzoru. Z normami można zapoznać się tu: link