Diecezja Kaliska

INSTRUKCJA W SPRAWIE WYBORÓW DO RADY KAPŁAŃSKIEJ

 

I ETAP - WYBÓR ELEKTORÓW

Podstawy prawne

Wybory do rady kapłańskiej reguluje KPK (kan. 495-501), "Postanowienia KEP w sprawie rad kapłańskich i kolegium konsultorów" z 21.03.1985 roku oraz "Regulamin wyborów do rady kapłańskiej w diecezji kaliskiej" i „Statuty rady kapłańskiej diecezji kaliskiej" [zatwierdzone 1.08.1992 r. a poprawione i promulgowane wraz z aktami I Synodu Diecezji Kaliskiej (2007-2009) dnia 25.03.2009 roku].

I etap

Wybory do rady kapłańskiej w diecezji kaliskiej są POŚREDNIE, i obejmują 2 etapy. I etap to wybór tzw. elektorów; II etap natomiast to wybór członków rady kapłańskiej przez wybranych elektorów.
Bierne i czynne prawo wyboru mają:

-    prezbiterzy inkardynowani do diecezji kaliskiej, tak posługujący jak i będący w stanie spoczynku;

-    prezbiterzy nie inkardynowani, w tym zakonni, jeśli tylko mają przydzieloną posługę w diecezji kaliskiej.

Każdy uprawniony do głosowania może oddać tylko jeden głos i tylko we własnym dekanacie. Nieobecność na zebraniu wyborczym może zaistnieć jedynie z poważnej przyczyny jak np. choroba i musi być usprawiedliwiona na piśmie wobec dziekana. Uprawniony do głosowania może wtedy oddać głos poprzez innego prezbitera dekanatu, jeśli mu to zleci pisemnie a ten przedstawi pismo dziekanowi na początku zebrania wyborczego.

Dziekan zwołuje zebranie wyborcze i mu przewodniczy. W każdym dekanacie należy wybrać 1 elektora (jeśli dekanat liczy do 10 prezbiterów) albo 2 elektorów (jeśli dekanat liczy ponad 10 prezbiterów).

Na zebraniu wyborczym wybiera się najpierw 2 skrutatorów, którzy wraz z przewodniczącym - dziekanem policzą na koniec głosy Elektorów wybiera się zwykłą większością głosów. Jeśli dwóch kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, to przeprowadza się dodatkowe głosowanie, ale dotyczące tylko dwóch zainteresowanych kandydatów. Skrutatorzy wraz z przewodniczącym - dziekanem liczą głosy.

Po wybraniu 1 lub 2 elektorów - w zależności od dekanatu - dziekan spisuje stosowny protokół, w którym oznajmia gdzie i kiedy odbyło się zebranie wyborcze oraz kto został wybrany elektorem. Protokół obowiązkowo podpisuje dziekan jako przewodniczący oraz 2 skrutatorów, fakultatywnie mogą podpisać wszyscy prezbiterzy obecni na zebraniu.

Następnie ks. dziekan DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA wysyła protokół listem poleconym do Kurii Diecezjalnej albo osobiście wręcza go ks. kanclerzowi a ten powiadamia Biskupa Diecezjalnego o przeprowadzonym I etapie wyborów.

 

 

 

 


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl