TV Diecezji Kaliskiej Radio Rodzina Opiekun eKAI FB Diecezji Kaliskiej INSTAGRAM Diecezji Kaliskiej Twitter Diecezji Kaliskiej

Synodalność w Diecezji Kaliskiej

Synodalność w Diecezji Kaliskiej

Synodalność w Diecezji Kaliskiej

Synod

 wskazuje na drogę, po której Lud Boży idzie razem,
 odnosi się do Jezusa: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6),
 chrześcijanie byli nazywani zwolennikami drogi (np. Dz 9, 2).

Synodalność

 określa życie i misję Kościoła, wyrażając jego naturę jako wspólną podróż i gromadzenie się Ludu Bożego powołanego przez Pana w mocy Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii,
 wyraża się w zwyczajnym [sic!] sposobie życia i pracy Kościoła,
 pozwala całemu Ludowi Bożemu podążać naprzód razem, słuchając Ducha Świętego i Słowa Bożego.

Cały Lud Boży posiada wspólną godność i powołanie wynikające z chrztu świętego. wszyscy na mocy naszego chrztu jesteśmy wezwani do aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

W parafiach, małych wspólnotach chrześcijańskich, ruchach świeckich, wspólnotach zakonnych i innych formach komunii, kobiety i mężczyźni, młodzież i osoby starsze, wszyscy jesteśmy zaproszeni do słuchania siebie nawzajem po to, aby usłyszeć natchnienia Ducha Świętego, który przychodzi, by przewodzić naszym ludzkim wysiłkom, tchnąć życie i dynamizm w Kościół oraz prowadzić do głębszej komunii dla dobra naszej misji w świecie.

Oświeceni przez Słowo Boże i zjednoczeni w modlitwie będziemy w stanie rozeznać jakie procesy mogą pomóc w poszukiwaniu woli Bożej i podążać ścieżkami, na które Bóg nas wzywa – ku większej komunii, pełniejszemu uczestnictwu i większej otwartości na wypełnianie naszej misji w świecie.

Komunia – Uczestnictwo - Misja

Zadanie: wsłuchanie się, jako cały Lud Boży, w to, co Duch Święty mówi do Kościoła!

Zadaniem procesu synodalnego nie jest zapewnienie chwilowego, jednorazowego doświadczenia synodalności, ale stworzenie okazji dla całego Ludu Bożego, aby wspólnie rozeznawać, w jaki sposób postępować na drodze do bycia Kościołem bardziej synodalnym w perspektywie długoterminowej.

Synodalność jest więc propozycją trwałą; stałą formą funkcjonowania parafii, sposobem ożywienia parafialnych wspólnot, rad oraz wiernych, biorących aktywny i odpowiedzialny udział w życiu Kościoła lokalnego.

Temat: Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja

  Komunia: Bóg w swojej łaskawości gromadzi nas razem jako różnorodne narody jednej wiary, poprzez przymierze, które ofiarowuje swojemu ludowi. Wszyscy mamy jakąś rolę do odegrania w rozeznawaniu i przeżywaniu wezwania Boga dla Jego ludu.

 Uczestnictwo: Wezwanie wszystkich, którzy należą do Ludu Bożego – świeckich, konsekrowanych i duchownych – do zaangażowanego ćwiczenia się w głębokim i pełnym szacunku słuchaniu siebie nawzajem. Wszyscy wierni mają odpowiednie przygotowanie i są powołani do służenia sobie nawzajem darami, które każdy z nich otrzymał od Ducha Świętego.

 Misja: Kościół istnieje po to, by ewangelizować. Nigdy nie możemy być skoncentrowani na sobie. Naszą misją jest dawanie świadectwa o miłości Boga pośród całej rodziny ludzkiej. Celem synodu jest umożliwienie Kościołowi lepszego świadczenia o Ewangelii, zwłaszcza wobec tych, którzy żyją na duchowych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, geograficznych i egzystencjalnych peryferiach naszego świata.

 

Kalendarz Synodalny 2021/2022 w Diecezji Kaliskiej

1. List do parafii [listopad]

2. Wyznaczenie koordynatora(ów) w parafiach [grudzień]

3. Promocja synodu w mediach diecezjalnych i parafiach [grudzień /styczeń]

4. Spotkanie koordynatorów w rejonach [luty] (Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn, Mikorzyn – terminy zostaną podane później)

5. Spotkania diecezjalne [marzec/kwiecień]:

   Rady diecezjalne (rada duszpasterska, rada kapłańska, etc.)

   Parafie

   Wspólnoty zakonne

   Ruchy i stowarzyszenia kościelne

   Rozmowy indywidualne

[trzy spotkania; konspekty i materiały spotkań zostaną podane później]

6. Diecezjalne zebranie presynodalne [maj]

7. Przygotowanie syntezy diecezjalnej [czerwiec]

 

 

Modlitwa w intencji Synodu

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, 
naucz nas drogi, którą mamy iść 
i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni; 
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. 
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas 
na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać 
do życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali 
z drogi prawdy i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie, 
który działasz w każdym miejscu i czasie, 
w komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen.

Powrót do listy