Konkurs Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kaliskiej ,,Rodzina drogą do świętości’’
12 maja 2022

Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kaliskiej  
w ramach obchodów przygotowania do Światowego Spotkania Rodzin z Papieżem  Franciszkiem oraz w ramach obchodów 25-lecia pobytu Jana Pawła II w Kaliszu ogłasza konkurs na pracę literacką i pracę plastyczną dla uczniów szkół podstawowych  pt.: „ Rodzina drogą do świętości” .
Patronat honorowy: 
J.E. Bp Damiana Bryla – Biskup Kaliski  


Regulamin konkursu  
I. Organizator konkursu: Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Kaliskiej ` 
II. Uczestnicy konkursu:  uczniowie klas IV -V i VI – VIII. 
III. Cele : 
 motywowanie uczniów  do refleksji nad rolą i zadaniami rodziców w drodze rodziny do świętości; 
 podejmowanie konkretnych działań w  rodzinie  w celu  pogłębiania wiary; 
 wskazywanie roli rodziców  w kształtowaniu  wiary nastolatków; 
 budowanie pozytywnego wizerunku  rodziców; 
 pobudzanie wrażliwości i wdzięczności za dar życia i wiary wśród młodzieży i dzieci dla  ich rodziców. 
IV. Tematyka konkursu: „ Rodzina drogą do świętości” 
V. Warunki uczestnictwa w konkursie uczniów klasa VI - VIII - wykonanie pracy literackiej: 
 praca wykonana przez ucznia, 
 forma pracy dowolna: opowiadanie, opis, list, wywiad o wskazanej tematyce, 
 ogólne kryteria oceny prac to: twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczna i językowa. 
 praca powinna mieć formę wypowiedzi tekstowej w języku polskim, a jej objętość nie może przekroczyć 6000 znaków (ze spacjami), 
    Ponadto musi zostać nadesłana w formacie doc   
 dopuszcza się do konkursu 2  prace  z jednej szkoły - po eliminacjach szkolnych, 
 każda praca powinna zawierać następujące informacje: 
- imiona  i nazwiska  autorów, 
- imię i nazwisko opiekuna - nauczyciela, 
- adres, telefon szkoły. 
VI. Warunki uczestnictwa w konkursie uczniów klas IV - V  - wykonanie pracy plastycznej; 
 praca wykonana przez ucznia, 
 każdy uczeń  swoją pracę przedstawia w formie  plastycznej, na arkuszu A3, dowolną techniką plastyczną, 
 dopuszcza się do konkursu 2 prace plastyczne z jednej szkoły, po eliminacjach szkolnych. 
 każda praca powinna zawierać następujące informacje: 
- imiona i nazwiska  autorów, 
- imię i nazwisko opiekuna - nauczyciela, 
- adres, email, telefon szkoły. 
VII. Terminy: 
1. Ogłoszenie konkursu 1 marca 2022 r. 
2. Eliminacje szkolne  20 maja 2022  r. (Organizatorzy na tym etapie nie zapewniają nagród i wyróżnień.) 
3. Przesłanie prac do 26 maja 2022 r. na adres :  
 

Centrum Pro Familia  
ul. Harcerska 1 A  
62-800 Kalisz  
( Tel. 62 502 54 34 ) 

O uczestnictwie prac w konkursie decyduje data stempla pocztowego. 
4. Ocena prac -  4 czerwca 2022  r. 
5.Wręczenie nagród   r. podczas FESTYNU RODZINNEGO  
VIII. Nagrody: 

Dla laureatów konkursu  przewiduje się trzy pierwsze nagrody i kilka wyróżnień. 

IX. Uwagi końcowe: 

Organizatorzy zastrzegają sobie zatrzymanie prac oraz publikowanie i reprodukowanie prac konkursowych bez wiedzy i wypłacania honorariów autorskich. 
O wyniku konkursu laureaci zostaną powiadomieni  telefonicznie. 
Organizatorzy czekają na prace i życzą twórczych pomysłów ! 
 

W załączniku deklaracja rodzica uczestnika konkursu.