Ziemia jest tylko obrazem naszej prawdziwej ojczyzny - Nieba. św. Ojciec Pio

07.01.2013: Aktualności Wydziału Katechetycznego

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU WIEDZY Z HISTORII KOŚCIOŁA

 

 I. REGULAMIN

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przepro­wadzenia II Edycji Konkursu POZNAJ PRZE­SZŁOŚĆ DIECEZJI KALISKIEJ, skierowanego do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Kate­chetyczny Diecezji Kaliskiej, z siedzibą w Ka­liszu, ul. Widok 80-82, kod pocztowy 62-800 Kalisz.
 2. Z ramienia organizatora osobą odpowiedzial­ną za realizację Konkursu i kontakty z uczest­nikami jest: ks. Sławomir Kęszka, tel. 62 766 07 20, e-mail: blizin@autograf.pl
 3. Tekst Regulaminu wraz z załącznikami dostęp­ny jest w siedzibie Kurii Diecezjalnej w Kaliszu oraz na stronie internetowej Diecezji Kaliskiej: www.diecezja.kalisz.pl

III. CEL I ZAKRES KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest:

*   upamiętnienie osób, miejsc i wydarzeń, które powiązane są z terenem Diecezji Kaliskiej,

*   ocalenie od zapomnienia miejsc, postaci i wyda­rzeń, które wpisały się w historię kościelną ziemi kaliskiej, a także popularyzacja wśród młodzieży troski o przeszłość Małych Ojczyzn,

*    zainteresowanie młodzieży historią parafii, osób i wydarzeń,

*    rozwijanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty parafii i Diece­zji/

*    promowanie uzdolnionej młodzieży, zaintereso­wanej historią Kościoła i rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami historycznymi.

     2. Zadaniem młodzieży w ramach Konkursu bę­dzie:

*   gromadzenie informacji o osobach, miejscach i wydarzeniach powiązanych z terenem Diecezji Kaliskiej.

*   opracowanie w formie pisemnej pracy na jeden z wybranych tematów, (zgodnie z pkt 5.2).

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gim­nazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnika­mi Konkursu mogą być pojedynczy uczniowie, koła historyczne i naukowe, biblioteki i inne organizacje młodzieżowe działające na teryto­rium Diecezji Kaliskiej.
 2. Młodzież biorąca udział w Konkursie będzie realizować cele konkursowe w indywidualnie pod opieką katechety, nauczyciela lub pełno­letnich opiekunów.
 3. Liczba uczestników i ich opiekunów nie jest ograniczona.
 4. Prace konkursowe mogą być składane osobi­ście w Kurii Diecezjalnej (na furcie w nowym budynku kurii) lub przesyłane pocztą na adres Kuria Diecezjalna, ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz z dopiskiem: Konkurs - Poznaj Prze­szłość Diecezji Kaliskiej, nie później niż do 15.04.2013 r.

5. Udział w Konkursie jest jednocześnie wyraże­niem zgody na postanowienia niniejszego Re­gulaminu.

V. FORMA PRACY KONKURSOWEJ

 1. W ramach Konkursu tworzone są prace konkur­sowe zawierające informacje o historii parafii, osób i wydarzeń, które wpisały się w Dzieje Kościoła Kaliskiego.
 2. Na prace konkursowe składają się:

*   przygotowanie pracy pisemnej w jednej z wy­branych kategorii,

-    parafia

-    postać

-    wydarzenie

*   wykorzystanie materiału obrazującego wybrany temat: dokumentów, map, skanów, szkiców, zdjęć itp.

jeśli jest to możliwe do zrealizowania, pozyska­nie relacji ustnych od osób i świadków, których wiedza może rzucić nowe światło na prezento­wane zagadnienie.

zaopatrzenie pracy w najważniejsze źródła, literaturę i prasę.

objętość pracy dowolna; wydruk komputerowy wraz z ilustracjami, czcionka Times New Roman 12-14.

 1. Praca winna mieć charakter samodzielny, lecz w trakcie gromadzenia materiałów można wspomóc się wiedzą osoby, która dysponuje materiałami i wiadomościami z wybranego te­matu.

VI.JURY KONKURSU I KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

 1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa
 2. O wyborze nagrodzonych prac zdecyduje Jury, w skład którego wejdą m.in. historycy, filozo­fowie, teolodzy. Skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Diecezji Kaliskiej: www.diecezja.kalisz.pl
  1. Ocena prac konkursowych będzie polegała na przyznaniu każdej pracy punktów-od 1 do 10. Prace konkursowe będą punktowane uwzględ­niając wykorzystanie źródeł, literatury, warsz­tat badawczy oraz inicjatywę i pomysłowość autorów. Prace będą oceniane z podziałem na dwie kategorie: opracowane indywidualnie i przygotowane w zespołach.


VII.  NAGRODY

 1. Jury Konkursy przyznaje nagrody w następują­cych kategoriach:

  *   Rzeczowe nagrody indywidualne dla uczniów, którzy otrzymają w sumie największą liczbę punktów za przesłane prace:

  I    nagroda

  II   nagroda

  III  nagroda

 2. Oprócz nagród wymienionych w pkt. 1 prze­widziane są wyróżnienia w postaci publikacji książkowych ufundowanych przez organizato­ra i partnerów Konkursu.
 3. Wydanie drukiem najlepszych prac konkurso­wych w formie publikacji książkowej.
 4. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie nas ich równowartość pieniężną.
 5. Na wniosek katechety/nauczyciela istnie­je możliwość wystawienia zaświadczenia o udziale w Konkursie.
 6. Oficjalne ogłoszenie werdyktu Jury oraz wrę­czenie nagród nastąpi w drugiej połowie maja 2013 r. w trakcie Gali Konkursowej. Lista laure­atów zostanie podana do publicznej wiadomo­ści przez organizatora Konkursu w komunika­cie prasowym Dwutygodnik Diecezji Kaliskiej Opiekun, Diecezjalnym Radiu Rodzina oraz na stronach internetowych Diecezji Kaliskiej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród specjalnych, w przypadku pozyskania darczyńców (sponsorów).

VIII. INNE POSTANOWIENIA

 1. Wszelkie uwagi zgłoszenia dotyczące Regula­minu należy przesłać na adres poczty elektro­nicznej blizin@autograf.pl lub na adres Kuria Diecezjalna, ul. Widok 80-82, 62-800 Kalisz, tel. 62 766 07 20, tel. kom. 887 975 172.

 

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 15.04.2013 r.

 

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK